enEnglish skSlovensky czČesky

Projekty

Logo_OPZ

Podnikové vzdělávání jako základ úspěchu

Naše společnost od 1. 2. 2017 do 31. 7. 2018 realizuje projekt „Podnikové vzdělávání jako základ úspěchu“, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004930. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt si klade za cíl zvýšit adaptabilitu pracovníků podniku a také odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků společnosti LIFT SERVIS s.r.o., aby bylo možné zajistit soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Vzdělávání, do kterého se zapojí 36 zaměstnanců, je zaměřeno na IT, měkké a manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání.

Rozšíření a modernizace výrobních kapacit firmy - nákup technologie

Projekt 1

Předmětem projektu bylo zakoupení speciální technologie sloužící k výrobě výtahových komponent. Jednalo se o pořízení ohraňovacího lisu, hydraulických nůžek (tvářecí stroje CNC) a technologie práškové lakovny – komaxit. Tímto firmě odpadly složité kooperace. Lze plynule plánovat výrobu a ušetřit finanční prostředky na dopravě, nehledě na urychlení výroby, přijímání většího množství náročnějších a rozsáhlejších zakázek, zkrácení dodacích termínů a zkvalitnění služeb pro koncové odběratele. S touto rozvojovou aktivitou souvisí vznik nových pracovních míst v rámci zavedení nového výrobního procesu, zkvalitnění pracovních podmínek.

Cílem realizace projektu bylo:

 • Zvýšení technologického vybavení firmy LIFT SERVIS s.r.o., které se týká nákupu špičkové technologie zaměřené na komplexní servis, montáž trakčních i hydraulických výtahů a výrobu výtahových komponent.
 • Rozšíření organizační struktury společnosti o další pracovní tým zajišťující obsluhu tvářecích strojů i lakovací kabiny a vytvoření kvalitních pracovních podmínek pro 5 nových pracovních míst
 • Zvýšení produkce firmy

Pořízení hydraulického děrovacího a vysekávacího centra s CNC řízením

Projekt 2

Předmětem projektu bylo zakoupení speciální technologie sloužící k zpracovávání plechu. Jedná se o děrovací a vysekávací centrum s CNC řízením, moderní stroj s automatickou výměnou nástrojů a automatickým polohováním zpracovávané části plechu. Nedílnou součástí technologie je programovací software pro projekci ve 3D, který umožňuje programování daného výrobku, kopírování, zrcadlení, otáčení geometrických tvarů. Stroj je ideální pro výrobu středních a velkých sérií, ale lze ho použít i pro výrobu jednoduchých a mimořádně přesných dílců (např. prototypy).

Dalším příslušenstvím souboru technologií je zvedací technika. Nutností bylo pořízení vysokozdvižného vozíku, který bude ke jmenovanému stroji navážet plech na zpracování ve svitcích. S touto rozvojovou aktivitou souvisí vznik nových pracovních míst v rámci zavedení nového výrobního procesu a zkvalitnění pracovních podmínek.

Podpora vzdělávání v OHKK

logo_projekt.jpg, 32kB

Naše společnost je příjemcem veřejné podpory v rámci projektu s názvem Regionální podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK Karviná zvýšením adaptability jejich zaměstnanců (Reg.č. CZ.1.04/1.1.06/52.00055), zkráceně „Podpora vzdělávání v OHKK“, který realizuje Okresní hospodářská komora Karviná, a to v období od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2013.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vzdělávacích aktivit zaměřených na tzv. soft skills zvýšit adaptabilitu a uplatnitelnost zaměstnanců členských firem OHK Karviná na trhu práce, což přispěje také ke zvýšení konkurenceschopnosti zapojených podniků. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 • Tisková zpráva ke stažení zde.
 • Prezentace projektu ke stažení zde.
 • Bližší infomace k projektu naleznete zde.

Rekonstrukce nemovitosti pro rozvoj stávajících a nových aktivit společnosti LIFT SERVIS s.r.o.

Projekt - rekonstrukce nemovitosti

Hlavním cílem projektu je vyřešení problému s nedostatečnými a odloučenými prostory pro podnikání a také problém dalšího růstu a rozvíjení se společnosti LIFT SERVIS s.r.o. V rámci realizovaného projektu došlo k zakoupení haly (včetně pozemků), postavené v roce 2004 a využívané jako výrobní hala podniku Kovona Karviná a její následné rekonstrukci spočívající ve vestavbě kanceláří, provozního a sociálního vybavení. Došlo k úpravám stavebního charakteru - sanace stávajících, nevyhovujících podlah, úpravě el. instalací, vody a topení, zateplení výplní otvorů, úprava oplocení a venkovních prostor haly.

Hlavní přínosy lze charakterizovat z hlediska:

 • využití stávajících nemovitostí firmy LIFT SERVIS – předmětné prostory měly již dlouhodobě nedostatečné kapacity. Dále firma využívala odloučené pracoviště, což bylo shledáváno jako neefektivní. Zakoupením již zmiňované haly a zamýšlenými úpravami se vyřešily problémy s nedostatečnými a odloučenými prostory pro podnikání a také problém dalšího růstu a rozvíjení se společnosti
 • vhodné disposiční a konstrukční parametry - existující hala má vhodné disposiční parametry a také konstrukční řešení je z hlediska potřeb uvažovaného rozvoje výroby vyhovující
 • vhodné umístění stavby – poloha stávajícího areálu odpovídá možnému umístění provozů lehkého průmyslu z hlediska závazných dokumentů (územního plánu apod.) zpracovaných pro danou lokalitu. Má přilehlý pozemek s prostorným parkovištěm a umožňuje vjezd nákladním vozidlům pro návoz materiálu i expedici. Navíc má v zadní části vjezd pro železniční kolejovou vlečku
 • vhodné napojení – projekt optimálně využije stávajícího dopravního napojení a inženýrských sítí (jen s nutnou rekonstrukcí) bez nutnosti budování nové infrastruktury
 • hlediska ochrany ŽP – realizací rekonstrukce haly se zamezí potenciálním negativním vlivům na životní prostředí, plynoucím z degradace stavebních hmot (produkty koroze, degradace nátěrů, izolačních hmot, apod.) a zároveň díky využití stávajícího areálu vč. dopravního napojení atd. nedojde k negativním dopadům, které by si vyžádala výstavba nových kapacit (zábor půdy, odstranění dřevin, možné změny odtokových poměrů, atd.). Rekonstrukce střešních a obvodových plášťů a výplní otvorů zajistí potřebné parametry konstrukcí z hlediska platných předpisů a norem v oblasti tepelné techniky staveb.
 • pozitivní sociální efekty – rozšířením výroby se vytvoří pracovní místa (v daném regionu velmi potřebná)